freeSSHd 1.3.1

freeSSHd 1.3.1

FreeSSHd Team – Freeware
FreeSSHd is a SSH and Telnet server that supports regular shell or command-line SSH access, SSH-based SFTP access (with command-line or GUI clients), and SSH-based tunneling (VPN-like functionality). FreeSSHd is easy to install via a typical Windows installer. Do make sure though to create the private keys at the end of the installation, as they're needed for the encryption.

Tổng quan

freeSSHd là một Freeware phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi FreeSSHd Team.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của freeSSHd là 1.3.1, phát hành vào ngày 02/02/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.3.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

freeSSHd đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

freeSSHd Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho freeSSHd!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có freeSSHd cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản